สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

องค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้แก่เยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหนังสือสารานุกรมที่พิมพ์ขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 44 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู้ ให้แก่ เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กรุ่นเล็ก ตามด้วยเนื้อหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ตามลำดับ เนื้อหาในแต่ละระดับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างกัน[1]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
อาคารที่ทำการของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ผู้ประพันธ์ผู้เขียนหลายคน
ประเทศไทย ไทย
ภาษาไทย
ประเภทสารานุกรม
วันที่พิมพ์พ.ศ. 2516–ปัจจุบัน
เว็บไซต์www.saranukromthai.or.th

นอกจากนี้ยังมีหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ และหนังสือสารานุกรมไทย เล่มอื่น ๆ เช่น สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก, สารานุกรมไทย ฉบับผู้สูงวัย เป็นต้น

เนื้อหา

แก้

ฉบับปกติ

แก้

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับปกติจนถึง พ.ศ. 2567 มีทั้งหมดรวม 44 เล่ม ดังต่อไปนี้

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2516 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

ดวงอาทิตย์ อุปราคา ท้องฟ้ากลางคืน นก ปลา เครื่องจักรกล พลังงาน การควบคุมและการใช้ประโยชน์ อากาศยาน และดนตรีไทย[2]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2518 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์ เวลา บรรยากาศ การตรวจอากาศ อุตสาหกรรม อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย การศึกษา กรุงเทพมหานคร และตราไปรษณียากรไทย[3]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2520 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา ทรัพยากรป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ การทำไม้ วัชพืช วัวควาย และช้าง[4]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2521 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การหายใจ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย ไวรัส ปรากฏการณ์ของอากาศ ภูมิอากาศ รถไฟ การศาสนา การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ และลำดับพระมหากษัตริย์ไทย[5]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2523 มีทั้งหมด 8 เรื่อง คือ

ผัก ไม้ผล อ้อย มันสำปะหลัง พืชหัว การขยายพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ป่า และเป็ดไก่[6]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 6
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 15 เรื่อง คือ

คณิตศาสตร์เบื้องต้น ประวัติและพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน เซต ตรรกวิทยา ฟังก์ชัน สมการและอสมการ จุด เส้น และผิวโค้ง ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร สถิติ ความน่าจะเป็น เมตริก กราฟ และคณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ[7]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

กล้วยไม้ ผีเสื้อในประเทศไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โรคพืช ครั่ง การเลี้ยงปลา การชลประทาน บ้านเรือนของเรา และโทรคมนาคม (ภาคแรก)[8]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2526 มีทั้งหมด 7 เรื่อง คือ

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การกำเนิดของโรค การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย และอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล[9]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2528 มีทั้งหมด 13 เรื่อง คือ

เรื่องของยา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ การทำแท้ง การสาธารณสุข โรคมะเร็ง รังสีวิทยา ฟันและเหงือกของเรา เวชศาสตร์ชันสูตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู นิติเวชศาสตร์ โภชนาการ และยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท[10]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2530 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

โรคทางอายุรศาสตร์ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคตา โรคหู คอ จมูก จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการปลูกกระดูกข้ามคน[11]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนการด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ และพัฒนาการอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์[12]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

การแพทย์ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง การพัฒนาการเกษตรในชนบท การศึกษาการพัฒนา การสหกรณ์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาปัจจัยการผลิต และแผนที่[13]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 13
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2532 มีทั้งหมด 11 เรื่อง คือ

เรือนไทย ชีวิตชนบทไทย หัตกรรมพื้นบ้าน จิตรกรรมไทย นาฏศิลป์ไทย ตุ๊กตาไทย การละเล่นของไทย อาหารไทย การประดิษฐ์ผักและผลไม้ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และธนาคาร[14]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2533 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร พระราชวังในส่วนภูมิภาค ประติมากรรมไทย อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง เทคโนโลยีชีวภาพ สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร และสมุนไพร[15]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 15
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2534 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ผึ้ง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ยาสูบ ไม้สัก ผ้าไทย ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ น้ำเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล[16]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2535 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลาจารึกและการอ่านจารึก สังคมและวัฒนธรรมไทย การผลิตหนังสือ การดนตรีสำหรับเยาวชน การช่างและหมู่บ้านช่าง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร และการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางด้านการศึกษา[17]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2536 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ช้างเผือก ฉันทลักษณ์ไทย ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต โรคตับอักเสบจากไวรัส ของเสียที่เป็นอันตราย การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปอแก้วปอกระเจา พืชเส้นใย การปรับปรุงพันธุ์พืช และข้าวสาลี[18]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 18
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2537 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ การแต่งกายของคนไทย กฎหมายกับสังคมไทย ประวัติการพิมพ์ไทย ภาษาและอักษรไทย ยาฆ่าแมลง ดินและปุ๋ย การเลี้ยงหมู และระบบการค้าผลิตผลการเกษตร[19]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2537 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชน้ำมัน การถนอมผลิตผลการเกษตร ม้า แมลง เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ศิลปะการนับเบื้องต้น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสารกึ่งตัวนำ[20]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 20
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2538 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เสียงและมลภาวะทางเสียง เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ อัญมณี เวชศาสตร์การบิน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ และการปลูกถ่ายอวัยวะ[21]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2539 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

กระบวนพยุหยาตรา วีรสตรีไทย ศิลปะการทอผ้าไทย เครื่องถม เครื่องปั้น การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และองค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ[22]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2540 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

ภาษาศาสตร์ เครื่องถ้วยไทย เครื่องจักสาน ไม้ดอกหอมของไทย เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร อาชีวอนามัย ครอบครัวไทย สัตว์ทะเลหน้าดิน และท่าอากาศยาน[23]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2541 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ) การละเล่นพื้นเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ชาติพันธุ์ เฟิร์นไทย ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน 1) การทำงานใต้น้ำ ระบบวิทยุ และการผลิตเบียร์[24]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 24
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2542 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

วรรณคดีมรดก ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน 2) เมืองหลวงเก่าของไทย การผลิตรถยนต์ การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตปูนซีเมนต์ ปิโตรเลียมและการผลิต โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ และแผนพัฒนาประเทศ[25]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2544 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงข่ายประสาทเทียม อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21[26]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 26
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2545 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

นิทานพื้นบ้านไทย ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย ชุมชน การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ ส้ม สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน และหอยเป๋าฮื้อ[27]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2546 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ลิเก การบริหารราชการแผ่นดิน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู ไฮโดรพอนิกส์ พิษภัยของแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุ พลังงานนิวเคลียร์ และการปฏิวัติทางพันธุกรรม[28]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2547 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

วัดไทย ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ตลาด ทุเรียน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเษตร พิษภัยของบุหรี่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน และแผ่นดินไหว[29]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 29
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2547 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ศิลปาชีพ พระพุทธรูป การผลิตทองรูปพรรณ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์ เงินตรา ปลาสวยงาม ธาลัสซีเมีย และการดูแลสุขภาพที่บ้าน[30]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ศิลปะการเห่เรือ หอพระไตรปิฎก ปราสาทขอมในประเทศไทย กฎหมายตราสามดวง ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วย ปลากัด คลื่นสึนามิ และวัสดุการแพทย์[31]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 31
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ตู้พระธรรม วัดญวนในประเทศไทย วรรณคดีท้องถิ่น พรรคการเมืองไทย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย ดาวหาง ระบบสุริยะ และอัลไซเมอร์[32]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 32
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์ หุ่นกระบอกไทย หนังสือโบราณของไทย สิทธิมนุษยชน เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ชีวสนเทศศาสตร์ การยศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และโรคออทิซึม[33]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 33
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

สุนทรภู่ เพลงลูกทุ่ง คลอง วิวัฒนาการของมนุษย์ เซลล์เชื้อเพลิง เปลือกโลกและหิน อาหารกับโรคเรื้อรัง และการแพทย์แผนไทย[34]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 34
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพลงพื้นบ้าน ปริศนาคำทายของไทย เครื่องประดับ หอยในทะเลไทย บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พายุและฝนในประเทศไทย โรคพาร์กินสัน และโรคฉี่หนู[35]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 35
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

วัดจีน สงกรานต์ มวยไทย โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ มาตรวิทยา การพยากรณ์อากาศ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ โรคเบาหวาน และโรคสะเก็ดเงิน[36]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 36
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

มัสยิด ละครชาตรี เกวียน ทองคำ แมคาเดเมีย หุ่นยนต์ แอนิเมชัน โรคมาลาเรีย และโรคไต[37]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 37
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

พระเจดีย์ หอศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ว่าว หนังสือพิมพ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรคเอสแอลอี และโรคไข้หวัดใหญ่[38]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 38
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ลายไทย-ลายกระหนก บายศรี การอุดมศึกษา แก้วมังกร มะพร้าวน้ำหอม การผลิตยารักษาโรค รังสี โรคกระดูกและข้อในเด็ก และโรคพันธุกรรมในเด็ก[39]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 39
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

การศึกษาของสงฆ์ เพลงกล่อมเด็ก เรือไทย ภูมิสถาปัตยกรรม สบู่ดำ การประปา โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย และศัลยกรรมตกแต่ง[40]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 40
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

พิพิธภัณฑสถาน รางวัลซีไรต์ นกเงือกไทย เห็ด การโคลนนิ่งสัตว์ แร่เหล็ก การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์ ไข้ออกผื่น และมะเร็งต่อมลูกหมาก[41]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 41
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ประเพณีลอยกระทง ละครดึกดำบรรพ์ โนรา ภูมิลักษณ์เด่นในประเทศไทย ทะเลไทย ชา วัสดุทางวิศวกรรมกับการกีฬา เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด[42]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ประเพณีชีวิตของชาวไทยมุสลิม หนังตะลุง หญ้าแฝก แมว มลพิษของดินและการเกษตร แสงซินโคตรอน อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น และโรคมะเร็งในเด็ก[43]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

ประเพณีสิบสองเดือน ชาวมอญในประเทศไทย การศึกษาแบบวิถีไทย กัญชงและกัญชา การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน ดาราจักร และโรคหลอดเลือดสมอง[44]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 44
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

ลิเกป่า วิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง โลมาสีชมพู แมลงทับ ทราย คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ และโรคมือ เท้า ปาก[45]

ฉบับเสริมการเรียนรู้

แก้

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้จนถึง พ.ศ. 2567 มีทั้งหมดรวม 23 เล่ม ดังต่อไปนี้

เล่มที่ 1
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

เล่มที่ 2
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

อาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน

เล่มที่ 3
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาชาวบ้าน

เล่มที่ 4
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

การช่างและหมู่บ้านช่าง การละเล่นพื้นเมือง และนิทานพื้นบ้าน

เล่มที่ 5
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน และสวนพฤกษศาสตร์

เล่มที่ 6
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ศิลปาชีพ ตุ๊กตาไทย และหัตถกรรมพื้นบ้าน

เล่มที่ 7
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

นก ผีเสื้อ และปลาสวยงาม

เล่มที่ 8
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

พระพุทธรูป ผ้าไทย และการผลิตทองรูปพรรณ

เล่มที่ 9
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

แผ่นดินไหว สึนามิ และบรรยากาศและการตรวจอากาศ

เล่มที่ 10
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

กล้วย ทุเรียน และส้ม

เล่มที่ 11
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย และเครื่องจักสาน

เล่มที่ 12
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ช้าง ม้า และวัวควาย

เล่มที่ 13
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

บัว เฟิร์น และกล้วยไม้

เล่มที่ 14
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

อากาศยาน รถไฟ และรถยนต์

เล่มที่ 15
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ลิเก เพลงลูกทุ่ง และเพลงพื้นบ้าน

เล่มที่ 16
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง

เล่มที่ 17
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

แมลง ผึ้ง และแมลงกินได้

เล่มที่ 18
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

หอย ปลาหมึก และกุ้ง

เล่มที่ 19
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

วัดไทย วัดญวน และวัดจีน

เล่มที่ 20
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

เปลือกโลกและหิน ซากดึกดำบรรพ์ และอัญมณี

เล่มที่ 21
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

สวนไทย สวนญี่ปุ่น และสวนบาหลี

เล่มที่ 22
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตาลปัตร พัดยศ และตู้พระธรรม

เล่มที่ 23
เร็วๆนี้ มีทั้งหมด 3 เรื่อง

วรรณคดีมรดก ภาษาและอักษรไทย และคำศัพท์ในตราประจำตำแหน่งและเครื่องหมายราชการ

ฉบับกาญจนาภิเษก

แก้

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก เป็นหนังสือสารานุกรม ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 โดยมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พิมพ์และจำหน่ายในปี พ.ศ. 2542 ในราคา 500 บาท มีทั้งหมด 60 เรื่องโดยแบ่งเป็น 9 หมวด คือ

 • หมวดที่ 1 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
 • หมวดที่ 2 พระราชวงศ์
 • หมวดที่ 3 องค์กรและส่วนราชการ
 • หมวดที่ 4 มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
 • หมวดที่ 5 พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
 • หมวดที่ 6 ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
 • หมวดที่ 7 พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
 • หมวดที่ 8 พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
 • หมวดที่ 9 เบ็ดเตล็ด

ฉบับเทิดพระเกียรติ

แก้

สารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ "ธรรมิกราชาธิคุณ" เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในธรรมิกราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จึงได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ โดยได้รวบรวมประมวลหลักธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วน และในสารานุกรมฉบับนี้ยังประกอบด้วยพระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตราบนานเท่านาน

ฉบับผู้สูงวัย

แก้

สารานุกรมไทย "ฉบับผู้สูงวัย" เป็นสารานุกรมไทยภายใต้มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัย เริ่มจากวงจรชีวิต ทฤษฎีความชรา ผู้สูงวัยกับสังคมไทย การเสริมสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาของผู้สูงวัย และเทคโนโลยีรองรับผู้สูงวัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ซึ่งกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

อ้างอิง

แก้
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-12-12. สืบค้นเมื่อ 2021-11-22.
 2. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book1.html
 3. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book2.html
 4. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book3.html
 5. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book4.html
 6. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book5.html
 7. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book6.html
 8. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book7.html
 9. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book8.html
 10. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book9.html
 11. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book10.html
 12. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book11.html
 13. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book12.html
 14. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book13.html
 15. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book14.html
 16. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book15.html
 17. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book16.html
 18. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book17.html
 19. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book18.html
 20. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book19.html
 21. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book20.html
 22. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book21.html
 23. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book22.html
 24. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book23.html
 25. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book24.html
 26. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book25.html
 27. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book26.html
 28. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book27.html
 29. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book28.html
 30. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book29.html
 31. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book30.html
 32. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book31.html
 33. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book32.html
 34. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book33.html
 35. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book34.html
 36. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book35.html
 37. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book36.html
 38. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book37.html
 39. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book38.html
 40. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book39.html
 41. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book40.html
 42. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book41.html
 43. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book42.html
 44. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book43.html
 45. https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book44.html

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้