สามารถเทลคอม

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:SAMTEL) [2] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2529 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยได้แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 5 สายธุรกิจ ดังนี้ สายธุรกิจบริการเครือข่ายสื่อสาร สายธุรกิจรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบ สายธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์ สายธุรกิจบริการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ต [3]

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:SAMTEL)
ก่อตั้ง18 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (34 ปี)
บุคลากรหลักพลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ (ประธานกรรมการ)
นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ประธานกรรมการบริหาร)
นาย จง ดิลกสมบัติ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ทุน611,052,500 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.samtel.com

การประกอบธุรกิจแก้ไข

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทเป็น 5 สายธุรกิจ คือ[3] [4]

 • สายธุรกิจบริการเครือข่ายสื่อสาร (Network Services) : ให้บริการเช่าระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมความเร็วสูง iPSTAR และ VSAT ตลอดจนบริการเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงหลายสื่อแบบสายเช่าพิเศษ Leased line, DSL (Digital Subscriber Line), Frame Relay, ATM และบริการสื่อสารข้อมูลไร้สายตลอดจนการให้คำปรึกษาออกแบบระบบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารติดตั้งบำรุงรักษาบริหารระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • สายธุรกิจรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบ (System Integration) : ธุรกิจการให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร หรือ SI (System Integrator) รวมไปถึงการให้บริการหลังการขายและการบริการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Agreement Service)
 • สายธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์ (Innovation Business Application Solutions & Services) : ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้คำปรึกษาออกแบบประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการให้กับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมด้วยการบริหารระบบงานครบวงจร
 • สายธุรกิจบริการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร (ICT Outsourcing Services) : ให้บริการดำเนินการบริหารจัดการแบบครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับองค์กร ตั้งแต่การรับออกแบบ ติดตั้ง ดำเนินการดูแลประสิทธิภาพการใช้งาน และบำรุงรักษา
 • สายธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ต (IP Business) : ธุรกิจให้บริการสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบโครงขายอินเทอร์เน็ต หรือ IP (Internet Protocol) Network ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารทางไกลระหว่างประเทศให้เป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย [4]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

 • ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 432,614,590 70.80%
2 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29,966,560 4.90%
3 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 14,600,900 2.39%
4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 9,024,700 1.48%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,898,239 1.46%

อ้างอิงแก้ไข

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. 4.0 4.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม