บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:SAMTEL) [2] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2529 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยได้แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) [3]

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:SAMTEL
ก่อตั้ง18 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (38 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารซอพแวร์ปาร์ค ชั้น 29, 99/7 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี[1]
บุคลากรหลัก
พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ (ประธานกรรมการ)
นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ประธานกรรมการบริหาร)
นาย จง ดิลกสมบัติ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
เว็บไซต์http://www.samtel.com

การประกอบธุรกิจ

แก้

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทเป็น 3 สายธุรกิจ คือ[3] [4]

 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ การบริหารจัดการ ตลอดจนการบำรุงรักษา ทั้งในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึงแบบบริหารจัดการในลักษณะ Outsource Service โดยโซลูชันและบริการในสายธุรกิจนี้ แบ่งเป็น
  • โซลูชันและบริการเครือข่ายแบบสายความเร็วสูง ได้แก่ บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ พร้อมบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง ด้วยเทคโนโลยี DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ FTTX เป็นต้น และบริการสื่อสารความเร็วสูงหลายรูปแบบ เช่น Leased line, MPLS, DSL, Frame Relay, ATM, SD-WAN เป็นต้น
  • โซลูชันและบริการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ได้แก่ โซลูชันสำหรับเทคโนโลยี 4G / LTE / 5G, ระบบ DTRS (Digital Trunked Radio System) รวมถึงบริการระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (VSAT, SCPC และ iPStar)
 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ที่ให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผสมผสานและควบรวมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อประยุกต์ร่วมสำหรับตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบันที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยโซลูชันของสายธุรกิจนี้ได้รวมไปถึงโซลูชันสำหรับเทคโนโลยีชั้นสูงเฉพาะด้านซึ่งรองรับงานสำคัญของลูกค้าที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำ และมีความเสถียรสูง จัดทำขึ้นเพื่อลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยโซลูชันและบริการในสายธุรกิจนี้ ประกอบด้วย
  • Automatic Meter Reading (AMR) และ Advanced Metering Infrastructure (AMI)
  • Multimedia Solutions: IPTV, Video Conference System, Telemedicine และ Teleconsult
  • Security Solutions เช่น ระบบ CCTV, Finger Print Security เป็นต้น
  • Cyber Security Operations Center (CSOC) Service และ Mobile Application Security
  • Cloud Computing, Data Center และ Big Data Analytic Solutions
  • Geographic Information System
  • Airport Solutions
  • Digital TV Solutions: Transmission, Media Asset Management, Studio & Control Room
  • Energy Savings: Building Energy Management System (BEMS),  Smart Photovoltaic (PV) Solutions
  • Intelligent Robotic และ Automation System
 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ที่ให้บริการโซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริการประชาชน และให้กับหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดยโซลูชันและบริการของสายธุรกิจ ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยในเครือ ประกอบด้วย
 • โซลูชันระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) และระบบงานสำหรับกลุ่มลูกค้าธนาคารและสถาบันการเงิน (Banking & Financial Solutions) โดย บมจ. สามารถเทลคอม
 • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) รวมถึงระบบ Enterprise Service Bus (ESB), ระบบ Human Capital Management (HCM), และระบบ Robotic Process Automation (RPA) โดย บจก. พอร์ทัลเน็ท
 • บริการระบบการรับชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution), ระบบ Electronic Data Capture (เครื่อง EDC), ระบบ E-Receipt Platform, ระบบ Smart Card, บริการ Loyalty Services รวมถึงระบบ QR Payment, โปรแกรมสำหรับ Kiosk ในการขายสินค้าและบริการ รวมถึงระบบ Point of Sales โดย บจก. พอสเน็ท
 • บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange – EDI), บริการ Supply Chain Financing, ระบบ Supply Chain Management รวมถึงบริการ Cloud Computing โดย บจก. ไทยเทรดเน็ท
 • บริการระบบการเรียนการสอน e-Learning บริการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) และ Digital Content รวมถึง Mobile Application โดย บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แก้
 • ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 433,464,590 70.14%
2 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29,730,560 4.81%
3 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,100,200 2.77%
4 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 6,535,000 1.06%
5 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 6,222,700 1.01%

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ[ลิงก์เสีย] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 บมจ. สามารถเทลคอม
 4. การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
 5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย