กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

(เปลี่ยนทางจาก สาธิตราชภัฏสัมพันธ์)

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา และกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม 10 แห่ง และโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม 14 แห่ง ภายในงานยังมีการแข่งขันกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด ซึ่งจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับ

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์
Satit Rajabhat Samphan Games
ข้อมูล
ประเภทการแข่งขันกีฬาของนักเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำขวัญเกมแห่งมิตรภาพ เกมแห่งความสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับประถมศึกษาแก้ไข

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแก้ไข

เจ้าภาพการแข่งขันแก้ไข

ครั้งที่ เจ้าภาพ วันที่ ชื่อการแข่งขัน สถานที่
18 เวียงเจ้าเงาะเกมส์
19 2553 นครจำปาศรีเกมส์
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555 ล้านนาเกมส์
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2556 เชียงรายเกมส์
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์ 22-25ธันวาคม 2557 เวียงเจ้าเงาะเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23-25ธันวาคม2558 บางแก้วเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6-8 ธันวาคม 2560 นครสวรรค์เกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2-4 มกราคม 2562 สุริยะเกมส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 11-13 ธันวาคม 2562 ไก่แจ้เกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

แข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาแก้ไข

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • ๑.โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ.กรุงเทพมหานคร
 • ๒. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ.กรุงเทพมหานคร
 • ๓. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
 • ๔. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
 • ๕. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จ.อยุธยา
 • ๖. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
 • ๗. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์
 • ๘. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 • ๙. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี
 • ๑๐. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี
 • ๑๑.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 • ๑๒. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จ.ราชบุรี
 • ๑๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี
 • ๑๔. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
 • ๑๕. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

รายชื่อโรงเรียนสาธิตในไทยแก้ไข