เปิดเมนูหลัก

สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์.jpg
เกิด16 เมษายน พ.ศ. 2496 (66 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพอาจารย์
มีชื่อเสียงจากผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ประวัติแก้ไข

รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2496 มีภูมิลำเนาจังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์-เคมี) (เกียรตินิยมเหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2517 ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติการศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2520 และระดับปริญญาเอก ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2538

การทำงานแก้ไข

ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2546 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2544

ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550[1] กระทั่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ถัดไป
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน   ผู้อำนวยการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

(1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 — ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง