บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สันปันน้ำ (อังกฤษ: drainage divide) คือสันเขาหรือบริเวณที่สูงซึ่งปันน้ำให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำแต่ละด้านของสันเขาหรือบริเวณที่สูงนั้น มักปรากฏเป็นแนวตอนบนสุดของทิวเขา เมื่อฝนตกน้ำจะแบ่งออกเป็นสองส่วนไหลลงไปในแต่ล่ะด้าน มักใช้เส้นสันปันน้ำในการแบ่งเขตแดนของประเทศ