เลือดเย็น

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก สัตว์เลือดเย็น)

เลือดเย็น หมายถึง

  • "สัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถปรับอุณหภูมิของ ร่างกายให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม"
ชุดคุณลักษณะซับซ้อนซึ่งกำหนดการปรับอุณหภูมิกายของสัตว์เหล่านี้ ได้แก่
  • ectothermy การควบคุมอุณหภูมิร่างกายผ่านวิธีการผ่านนอก เช่น การผึ่งแดด
  • poikilothermy ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการทำหน้าที่ในพิสัยอุณหภูมิภายในกว้าง
  • bradymetabolism ความสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเมแทบอลิซึมได้อย่างมากเพื่อสนองต่อความต้องการ เช่น สัตว์ที่จำศีล

ดูเพิ่ม

แก้