สัตบุรุษ (อ่านว่า สัดบุหรุด) แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม

สัตบุรุษ หมายถึงคนที่มีคุณธรรม คนที่เป็นสัมมาทิฐิ คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ

สัตบุรุษ ในทางปฏิบัติคือคนที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ประกอบด้วย

  1. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ
  2. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล
  3. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน
  4. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ
  5. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
  6. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักหมู่คน
  7. ปุคคลัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้