สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างข้ามแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาบข้างสะพานปรีดี-ธำรง โดยเชื่อมระหว่างถนนโรจนะ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3053)และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 กรมทางหลวงได้ตั้งชื่อสะพานนี้ว่า สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติ และเกียรติคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพให้ชาวสยามจากหงสาวดี ให้ปรากฏแก่อนุชนรุ่นหลัง คณะรัฐมนตรียกร่างการตั้งชื่อตามระเบียบของกรมทางหลวง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2533

สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือสะพานขาเข้าตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ส่วนสะพานฝั่งขาออกจากเกาะเมืองนั้น ขนานนามว่าเป็น สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อให้สอดคล้องคู่กับสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้ว สมเด็จพระเอกาทศรถเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวร