เพลงชุด

(เปลี่ยนทางจาก สวีต (ดนตรี))

เพลงชุด (อังกฤษ: suite) คือ บทประพันธ์ที่ประกอบด้วยบทเพลงหลาย ๆ บท นำมาบรรเลงต่อกันเป็นชุด ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราว หรือเป็นลักษณะของการรวมเพลงประเภทใดประเภทหนึ่ง มีการกำหนดลักษณะของการประพันธ์ไว้อย่างแน่นอน โดยแต่ละท่อนมักจะเป็นลักษณะของจังหวะเต้นรำโดยอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน จึงมีอีกชื่อเรียกว่า dance suite บทเพลงประเภทนี้พบได้มากในอุปรากรและบัลเลต์

ลักษณะ

แก้

ลักษณะของเพลงชุดแบ่งได้ 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่

 • บารอกสวีต (Baroque Suite) เป็นเพลงชุดในยุคบารอก โดยเพลงชุดเหล่านี้ประกอบด้วยจังหวะเต้นรำลักษณะต่างๆ แต่ไม่นิยมนำมาเล่นเพื่อเต้นรำจริง เป็นเพลงที่บรรเลงเพื่อการฟังเท่านั้น รูปแบบเพลงชุดในยุคบารอกมักจะเริ่มต้นด้วยบทนำคือ ตอนนำ (prelude) แล้วตามด้วยเพลงจังหวะเต้นรำดังต่อไปนี้
 • allemande เพลงเต้นรำของชาวเยอรมัน จังหวะเร็วปานกลาง
 • courante เพลงเต้นรำของชาวฝรั่งเศส จังหวะเร็ว
 • sarabande เพลงเต้นรำของชาวสเปน จังหวะช้า
 • gigue เพลงเต้นรำของชาวไอริช จังหวะเร็ว
 • เพลงเต้นรำลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ระหว่าง sarabande และ gigue จะเป็นเพลงเต้นรำตามที่ผู้ประพันธ์เลือกเอง ซึ่งมักจะเป็นเพลงเต้นรำต่อไปนี้ Gavotte, Bourree, Minuet, Polonaise, Passepied หรือ Rigaudon นอกจากนี้บทเพลงชุดบางบท มีการสอดแทรกด้วยท่อนที่แสดงแนวทำนองที่ไพเราะ ไม่เป็นจังหวะเต้นรำ เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ผู้ฟังให้แตกต่างไป ท่อนที่เน้นแนวทำนองเช่นนี้ เรียกว่า แอร์ (air)

ตัวอย่าง

แก้
 • Water Music Suite - Handel
 • Suite No. 2 in B minor - Bach
 • Peer Gynt Suite - Grieg
 • Garmen Suite - Bizet
 • Nutcraker Suite - Tchaikovsky
 • The Sleeping Beauty Suite - Tchaikovsky
 • Swan Lake - Tchaikovsky
 • Mary Janos Suite - Kodaly