สวิตช์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก สวิทช์)

สวิตช์ (switch) อาจหมายถึง