สม็อก อาจหมายถึง

  • หมอกควัน ลักษณะของมลพิษทางอากาศชนิดหนึ่ง
  • สม็อก (ตัวละคร) เป็นชื่อมังกร ในปกรณัมชุดมิดเดิลเอิร์ธ ของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน