บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จพระอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กาญจนวิมาน นรลักข์เทวี (พ.ศ. 2419 - พ.ศ. 2455) เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ อภิเษกสมรสในปี พ.ศ. 2438 พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2419 หลังจากอภิเษกสมรสกับพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ พระองค์ก็มีพระโอรสธิดา 7 พระองค์ หนึ่งในนั้นคือสมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนาซึ่งต่อมาในภายหน้าทรงเป็นพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี
พระนามาภิไธยสมเด็จอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กาญจนวิมาน นรลักข์เทวี
พระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งกัมพูชา
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
สายราชสกุลนโรดม
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพพ.ศ. 2419
สวรรคตพ.ศ. 2455
พระราชบิดาพระองค์เจ้านโรดม หัสสกรรณ
พระราชมารดาเสา สัมภัต
พระราชสวามีพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
พระราชบุตรสีสุวัตถิ์ Pinnareth
สีสุวัตถิ์ Thavet Roeungsi
สีสุวัตถิ์ Sariletlak
สีสุวัตถิ์ กุสุมะ
สีสุวัตถิ์ Nearirakh
สีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
สีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์

สมเด็จอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กาญจนวิมาน นรลักข์เทวี เสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2455

ดูเพิ่มแก้ไข


ก่อนหน้า นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี ถัดไป
นักนางวาณี    
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
(ราชวงศ์วรมัน)

(พ.ศ. 2470 - พ.ศ. 2484)
  พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี