สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
PopeOnorioIV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 4 (อังกฤษ: Honorius IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1285 ถึง ค.ศ. 1287