เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาโคนอน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Konon.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาโคนอน (อังกฤษ: Conon) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 686 ถึง ค.ศ. 687