สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 5

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Papa Adriano V.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 5 (อังกฤษ: Adrian V) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1276