เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 7

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Urban VII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 7 (อังกฤษ: Urban VII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1590