สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Urban III.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 3 (อังกฤษ: Urban III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1185 ถึง ค.ศ. 1187