สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 8

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 8

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 8 (อังกฤษ: Benedict VIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1012 ถึง ค.ศ. 1024