สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 6

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Benedict VI Illustration.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 6 (อังกฤษ: Benedict VI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 973 ถึง ค.ศ. 974