สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
BenedictII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 2 (อังกฤษ: Benedict II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 683 ถึง ค.ศ. 685