สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Benedikt XII1.png

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12 (อังกฤษ: Benedict XII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1334 ถึง ค.ศ. 1342