สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 11

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Benedikt XI.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 11 (อังกฤษ: Benedict XI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1303 ถึง ค.ศ. 1304