สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 6

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Clemens VI.png

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 6 (อังกฤษ: Clement VI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1342 ถึง ค.ศ. 1352