สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Papst Clemens IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 4 (อังกฤษ: Clement IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1265 ถึง ค.ศ. 1268