สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Clemens III.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 3 (อังกฤษ: Clement III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1187 ถึง ค.ศ. 1191