สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope clement II.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 2 (อังกฤษ: Clement II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1046 ถึง ค.ศ. 1047