สมเด็จพระสันตะปาปาฮอร์มิสดัส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope hormisdas.png

สมเด็จพระสันตะปาปาฮอร์มิสตัส (อังกฤษ: Hormisdas) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 514 ถึง ค.ศ. 523