สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 8

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Innocent VIII.JPG

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 8 (อังกฤษ: Innocent VIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1484 ถึง ค.ศ. 1492