สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
180-Innocent IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 4 (อังกฤษ: Innocent IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1243 ถึง ค.ศ. 1254