เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาอกาโธ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Agatho.png

สมเด็จพระสันตะปาปาอกาโธ (อังกฤษ: Agatho) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 678 ถึง ค.ศ. 681