สมเด็จพระสันตะปาปาวาเลนตินุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Valentine.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาวาเลนตินุส (อังกฤษ: Valentine) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 827