สมเด็จพระสันตะปาปายูตีเชียน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Eutychian.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายูตีเชียน (อังกฤษ: Eutychian) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 275 ถึง ค.ศ. 283