สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 14

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope John XIV Illustration.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 14 (อังกฤษ: John XIV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 983 ถึง ค.ศ. 984