สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลินุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Marcellinus.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลินุส (อังกฤษ: Marcellinus) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 296 ถึง ค.ศ. 304