สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Martin IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 4 (อังกฤษ: Martin IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1281 ถึง ค.ศ. 1285