สมเด็จพระสันตะปาปาฟาเบียน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Saint Fabian1.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาฟาเบียน (อังกฤษ: Fabian) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 236 ถึง ค.ศ. 250