สมเด็จพระสันตะปาปาปอนเทียน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Pontian.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาปอนเทียน (อังกฤษ: Pontian) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 230 ถึง ค.ศ. 235