สมเด็จพระสันตะปาปาซิมมาคุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Simmaco - mosaico Santa Agnese fuori le mura.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาซิมมาคุส (อังกฤษ: Symmachus) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 498 ถึง ค.ศ. 514