สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 12

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
GiovanniXII.png

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 12 (อังกฤษ: John XII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 955 ถึง ค.ศ. 964 เมื่อมีอายุเพียง 18 ปี