สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 1

สมเด็จพระสันตะปาปาคาลิกซ์ตุสที่ 1 (อังกฤษ: Callixtus I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 217 ถึง ค.ศ. 222

CalixtusI.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาคาลิกซ์ตุสที่ 1 เกิดมาเป็นทาส ก่อนจะได้รับอิสรภาพและเข้ารับใช้ศาสนจักร จนกระทั่งได้เป็นพระสันตะปาปา ต่อมาพระองค์ก็ทรงถูกสังหารเพราะความเชื่อทางศาสนาซึ่งในที่สุดก็ทำให้ได้รับการสถาปนาในให้เป็นนักบุญ