สมเด็จพระธีรญาณมุนี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะในคณะสงฆ์ไทย

สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553
การเรียกขานท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
จวนพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก)
สถาปนา5 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ฐานานุกรม แก้ไข

ฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป คือ

  • พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์ สัทธรรมปฏิภาณ ปริยัติโกศล วิมลญาณนายก ธรรมยุตติกดิลก ปิฎกธรรมรักขิต ๑
  • พระครูวินัยธร ๑
  • พระครูธรรมธร ๑
  • พระครูธรรมภาณโกวิท พระครูคู่สวด ๑
  • พระครูธรรมนิติสรภัญญ์ พระครูคู่สวด ๑
  • พระครูบรรหารสมณกิจ พระครูรองคู่สวด ๑
  • พระครูพิพิธธุรการ พระครูรองคู่สวด ๑
  • พระครูสังฆวิสุทธิ์ ๑
  • พระครูสมุห์ ๑
  • พระครูใบฎีกา ๑

ผู้ได้รับสมณศักดิ์ แก้ไข

ปัจจุบันมีพระเถระได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นี้รวมทั้ง 3 รูป ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม นามสกุล วัด ดำรงสมณศักดิ์
1 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) จันทวีระ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร พ.ศ. 2515–2527
2 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) ทั่งจันทร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พ.ศ. 2528–2534
3 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) พุกพุ่มพวง วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน