เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระญาณสังวร เป็นราชทินนามที่พระราชทานแก่พระเถระผู้ทรงคุณทางวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ ซึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียง 2 องค์

สมเด็จพระญาณสังวร
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง
การเรียกขานท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ที่พำนักพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)
สถาปนาพ.ศ.2359
ตำแหน่งที่มาแทนที่พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รายพระนามแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ สมณศักดิ์สุดท้าย
1 สมเด็จพระญาณสังวร (สุก ญาณสังวร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 2359 – 2363 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก ญาณสังวร)
2 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2515 – 2532 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร