สมาน งามสนิท

รองศาสตราจารย์ สมาน งามสนิท หรือ รศ.ดร.สมาน งามสนิท เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นอาจารย์ที่สนใจและเชี่ยวชาญงานทางด้านการสื่อสาร เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี สื่อการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น โดยเคยร่วมแสดงละคร และภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมทั้งเคยเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) มีผลงานแต่งเพลงร่วมกับนักแต่งเพลงมีชื่อหลายท่าน เช่น นคร ถนอมทรัพย์ เพลงที่มีชื่อเสียง เช่น "เพลง 60 ปี 60 ล้านความดี" เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องพุทธศาสนาอีกด้วย โดยเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามสื่อและโอกาสต่าง ๆ และเป็นอาจารย์บรรยายประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทางวิชาการ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

งานทางด้านสังคม เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคธรรมสังคม และเคยเป็นนายกสมาคมชาวอีสานด้วย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข