สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยขณะนั้นสระแก้วยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี

ปี พ.ศ. 2536 สระแก้วยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และได้แยกเขตการเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดปราจีนบุรี (จากการเลือกตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535) มาเป็นเขตการเลือกตั้งของจังหวัดสระแก้ว โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ นายเสนาะ เทียนทอง นายวิทยา เทียนทอง และนายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2538 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระแก้ว, อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น (เฉพาะตำบลทุ่งมหาเจริญ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคลองหาด, อำเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตำบลแซร์ออและตำบลช่องกุ่ม), อำเภอวังน้ำเย็น (ยกเว้นตำบลทุ่งมหาเจริญ) และ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภออรัญประเทศ, อำเภอตาพระยา, อำเภอวัฒนานคร (เฉพาะตำบลแซร์ออและตำบลช่องกุ่ม) และ กิ่งอำเภอโคกสูง
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระแก้ว, อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น (เฉพาะตำบลทุ่งมหาเจริญ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคลองหาด, อำเภอวังสมบูรณ์, อำเภอวังน้ำเย็น (ยกเว้นตำบลทุ่งมหาเจริญ) และอำเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตำบลแซร์ออและตำบลช่องกุ่ม)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภออรัญประเทศ, อำเภอโคกสูง, อำเภอตาพระยา และอำเภอวัฒนานคร (เฉพาะตำบลแซร์ออและตำบลช่องกุ่ม)
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 18; พ.ศ. 2535แก้ไข

      พรรคชาติไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายเสนาะ เทียนทอง นายวิทยา เทียนทอง นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539แก้ไข

      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายเสนาะ เทียนทอง นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ นายวิทยา เทียนทอง
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายเสนาะ เทียนทอง นายฐานิสร์ เทียนทอง นายวิทยา เทียนทอง

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายฐานิสร์ เทียนทอง นางสาวตรีนุช เทียนทอง นายวิทยา เทียนทอง
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสรวงศ์ เทียนทอง

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคประชาราช
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายฐานิสร์ เทียนทอง นางสาวตรีนุช เทียนทอง นายสรวงศ์ เทียนทอง

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชารัฐ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายฐานิสร์ เทียนทอง นางสาวตรีนุช เทียนทอง นายสรวงศ์ เทียนทอง
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายฐานิสร์ เทียนทอง นางสาวตรีนุช เทียนทอง นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข