เปิดเมนูหลัก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 2 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยขณะนั้นบึงกาฬยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

ปี พ.ศ. 2554 บึงกาฬยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และได้แยกเขตการเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดหนองคาย (จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550) มาเป็นเขตการเลือกตั้งของจังหวัดบึงกาฬ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ นายยุทธพงษ์ แสงศรี นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ และนายไตรรงค์ ติธรรม

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบึงกาฬ, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอปากคาด และอำเภอบุ่งคล้า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเซกา, อำเภอพรเจริญ, อำเภอศรีวิไล และอำเภอบึงโขงหลง
  2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2550) → พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23[2] พ.ศ. 2550 นายยุทธพงษ์ แสงศรี นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ นายไตรรงค์ ติธรรม

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ นายไตรรงค์ ติธรรม
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562.
  2. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข