สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 18 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์

แก้

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] กรุงเทพมหานครมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 18 คน คือ ปราโมทย์ ไม้กลัด ดำรง พุฒตาล เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง โสภณ สุภาพงษ์ พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ วัลลภ ตังคณานุรักษ์ แก้วสรร อติโพธิ มีชัย วีระไวทยะ ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ สัก กอแสงเรือง เสรี สุวรรณภานนท์ อิมรอน มะลูลีม ผ่อง เล่งอี้ ชุมพล ศิลปอาชา จอน อึ้งภากรณ์ พลตำรวจโท ทวี ทิพยรัตน์ ชัชวาลย์ คงอุดม และ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

แก้

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549

แก้
ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 ปราโมทย์ ไม้กลัด ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
2 ดำรง พุฒตาล สมัคร สุนทรเวช
3 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กล้านรงค์ จันทิก
4 โสภณ สุภาพงษ์ รสนา โตสิตระกูล
5 พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่) พิจิตต รัตตกุล
6 วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมบัติ เมทะนี
7 แก้วสรร อติโพธิ ขวัญสรวง อติโพธิ
8 มีชัย วีระไวทยะ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
9 ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ สมัย เจริญช่าง
10 สัก กอแสงเรือง นลินี ทวีสิน
11 เสรี สุวรรณภานนท์ พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
12 อิมรอน มะลูลีม อุทัย พิมพ์ใจชน
13 ผ่อง เล่งอี้ มานวิภา อินทรทัต
14 ชุมพล ศิลปอาชา สามารถ มะลูลีม
15 จอน อึ้งภากรณ์ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
16 พลตำรวจโท ทวี ทิพยรัตน์ พลตำรวจโท พิชิต ควรเดชะคุปต์
17 ชัชวาลย์ คงอุดม ประกิต วาทีสาธกกิจ
18 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช บุญยอด สุขถิ่นไทย

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557

แก้
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 รสนา โตสิตระกูล คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้