พุทธศักราช

(เปลี่ยนทางจาก สมัยพุทธกาล)


พุทธศักราช ย่อว่า พ.ศ. เป็นศักราชที่เริ่มนับเมื่อพระโคตมพุทธเจ้าปรินิพพาน ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อปรินิพพานแล้ว 1 ปี ประเทศไทยเป็นปี พ.ศ. 2563 ส่วนในประเทศอื่น ๆ จะเป็นปี พ.ศ. 2564 เช่นประเทศพม่า ส่วนในประเทศศรีลังกาเปลี่ยนศักราชในวันวิสาขบูชา

ประเทศเถรวาทอื่นๆ คือ ลาว กัมพูชา พม่า ศรีลังกา จะเริ่มนับศักราชหลังวันพระพุทธเจ้านิพพานหนึ่งวันเลย ยกเว้นประเทศไทยที่นับช้ากว่าทุกประเทศ 1ปี เช่นประเทศอื่นเป็นปี2565 แต่ประเทศไทยยังเป็นปี2564 เนื่องจากประเทศไทยสมัยโบราณมีประเพณีนับศักราชก่อนเทศนา ที่ขึ้นว่า "สิริศุภมัสดุ พุทธศาสนายุกาล จำเดิมแต่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธเข้าสู้ปรินิพพานเมื่อวันอังคาร เพ็ญเดือน6 ปีมะเส็ง บัดนี้ล่วงแล้ว2564พรรษาปัจจุบันสมัย มกราคมมาสวันที่6วันพุธ แรม8ค่ำเดือน2ปีชวด เป็นปัจจุบันวาร พุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าภาคนั้น มีนัยจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้" จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยนับศักราชช้ากว่าประเทศเถรวาทด้วยกัน1ปี เนื่องจากการนับศักราชต้องนับเต็มพรรษาถือเป็น1พรรษา จึงทำให้ศักราชของไทยช้าลง1ปี

นอกจากนี้ ยังมีคำว่า "พุทธกาล" และ "พุทธสมัย" ใช้กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระโคตมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่ คือ ช่วงเวลา 80 ปีก่อนพุทธศักราช แต่บางทีก็ใช้คำเหล่านี้หมายถึง ช่วงเวลาที่เชื่อว่า พุทธศาสนาจะดำรงอยู่หลังการปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า ฉะนั้น จึงมีการใช้ x ปีก่อนพุทธกาล เพื่อหมายถึง x ปีก่อนพุทธศักราช เป็นต้น.ไป

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข