สภาองคมนตรีแห่งพระมหากษัตริย์

สภาองคมนตรีแห่งพระมหากษัตริย์ หรือ สภาองคมนตรีแห่งอังกฤษ (อังกฤษ: King-in-Council) เป็นชื่อเรียกสภาองคมนตรีของอังกฤษในระหว่างที่มีพระมหากษัตริย์เป็นบุรุษเพศ (ยามเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอิตถีเพศ สภานี้เรียก สภาองคมนตรีแห่งพระราชินี (อังกฤษ: Queen-in-Council)) นัยยะตามตัวอักษรของสภาดังกล่าวแล้วหมายว่าสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษทรงบริหารพระราชกิจตามคำแนะนำของสภาองคมนตรี ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งอังกฤษ โดยพฤตินัยสภาองคมนตรีแห่งพระราชินีปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการชุดพิเศษชุดหนึ่งซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี เป็นผลให้การดำเนินงานของสภาองคมนตรีอยู่ภายใต้การพิจารณาทบทวนโดยศาล (อังกฤษ: judicial review) สมเด็จพระราชินีนาถจะมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับราชการแผ่นดินได้ก็แต่โดยคำแนะนำของสภาองคมนตรี พระราชเสาวนีย์ดังกล่าวในภาษาอังกฤษเรียกว่า "order-in-council"

ในประเทศอื่นอันเป็นเครือจักรภพยกเว้นประเทศอังกฤษ สมเด็จพระราชินีนาถอาจทรงมอบหมายให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำประเทศนั้น ๆ เป็นผู้บริหารพระราชอำนาจที่จะได้รับคำปรึกษาจากสภาองคมนตรีแทน ในกรณีนี้จะเรียกผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังกล่าวว่า "ข้าหลวงต่างพระองค์โดยคำแนะนำของสภาองคมนตรี" หรือ "Governor-in-Council"