สภาพแวดล้อมการสะสมของตะกอน

ในทางธรณีวิทยาสภาพแวดล้อมการสะสมของตะกอน[1] หรือ สภาพแวดล้อมตะกอน เป็นการอธิบายถึงพื้นที่ ที่มีการรวมตัวกันทางกายภาพ ทางเคมีหรือกระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสะสมตัวของตะกอนและตะกอนที่เกิดการแข็งตัวกลายเป็นหิน ประเภทหินส่วนใหญ่จะแบ่งตามสภาพแวดล้อมเพราะแต่ละที่จะมีหินเฉพาะบางชนิดหรืออาจจะจัดประเภทหินที่คล้าย ๆ กันให้อยู่กลุ่มเดี่ยวกัน

แผนภาพสภาพแวดล้อมการสะสมของตะกอน

ชนิดของสภาพแวดล้อมการสะสมของตะกอนแก้ไข

บนทวีปแก้ไข

การพัดพาแก้ไข

ใต้น้ำแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คู่มือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีวิทยาโครงสร้าง ชื่อของสภาพแวดล้อมการสะสมของตะกอนสืบค้นเมือ พ.ศ. 2561
  2. ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖
  • Harold G. Reading. 1996. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. Blackwell Publishing Limited.

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข