สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2520

สภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นด้วยรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ถูกตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ รัฐสภา ตามมาตรา 7 แห่ง ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ภายหลังการปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลนาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร โดย คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ซึ่งนำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520

สภานิติบัญญัติมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 360 คนเปิดประชุมสภาระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 - 21 เมษายน 2522 มีพลอากาศเอก หะริน หงสกุล เป็นประธาน

สภานิติบัญญัติสิ้นสุดลงเนื่องจากมี การเลือกตั้ง 22 เมษายน พ.ศ. 2522

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

อ้างอิง

แก้